• Zakup medijskog prostora

  Efikasan medijski zakup podrazumijeva ostvarivanje najbolje vrijednosti u okviru zadatih budžeta. Svaka marketinška kampanja ima ograničen budžet, a naša je obaveza da za vas ugovorimo najkonkurentnije cijene na tržištu. Tome prethodi detaljna analiza medija.

   TV oglašavanje

  Jedno od najefektnijih marketinških sredstava za oglašavanje je televizija. Da bi na pravi način plasirali vašu poruku, jako je bitno identifikovati ciljnu grupu i televizijske sadržaje koje vaša ciljna grupa prati. MAMA International poznaje sve male i velike tajne TV oglašavanja, tj. kako da za uloženi novac dobijete najviše pažnje. TV reklama nikada nije skupa ukoliko pogađa svoj cilj.

  Oglašavanje u štampanim medijima 

  Ovakav vid oglašavanja je još uvijek prva vrsta advertajzinga za koji se kompanije odlučuju. Istraživanja pokazuju da reklame putem štampanih medija veoma brzo dolaze do budućih korisnika. Mi ćemo vam pomoći da putem oglašavanja u štampanim medijima ciljate određena tržišta, objavljivanjem reklame u određenim sekcijama koje se najviše odnose na vašu ciljnu grupu.

  Web oglašavanje

  Svijest o efikasnosti i važnosti oglašavanja na internetu svakog dana raste. Oglašavanje na webu od samog početka ide uzlaznom linijom. Ovakvom trendu doprinosi i velika mjerljivost rezultata, kao i odnos cijene i efikasnosti. MAMA International će na osnovu profila vašeg biznisa kreirati najbolji način da se predstavite na globalnoj mreži. 

  Radio oglašavanje

  Radio je dobar medij za reklamiranje, ako imate ograničen budžet. Radio reklamom možete poslati poruke koje će stići do velikog broja potencijalnih klijenata, po neuporedivo nižim cijenama od televizijske reklame. Za plasiranje vaše reklamne poruke, jako je bitan i vremenski okvir emitovanja, kao i odabir odgovarajućih radio stanica. Mi vam možemo pomoći da vaša poruka putem radija stigne do najšireg auditorijuma.

 • Marketing kampanje

  Marketing kampanju ne čini dodavanje nekoliko oglasa u par dana, već prethodno zahtjeva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korišćenjem standardnih i alternativnih metoda. Mi ćemo vam osmisliti marketing kampanju na način da ostanete prepoznatiljivi i da doprete do svih ciljnih grupa.

  Marketing kampanja predstavlja kompletno nastojanje marketinga da organizuje kampanju i sve njene detalje na jednom mjestu kroz sve postojeće tool-ove. Mi analiziramo situaciju (gdje se nalazite), određujemo ciljeve (gdje želite da budete), uzimamo u obzir vaš budžet, definišemo ciljnu javnost, kreiramo poruke i kompletan identite kampanje, te vršimo izbor medija za plasman. Na kraju vam dajemo provjerene mjerljive rezultate.

 • Online marketing

  Svijest o efikasnosti i važnosti oglašavanja na internetu svakog dana raste. Oglašavanje na webu od samog početka ide uzlaznom linijom. Ovakvom trendu doprinosi i velika mjerljivost rezultata, kao i odnos cijene i efikasnosti. Mi ćemo na osnovu profila vašeg biznisa kreirati najbolji način da se predstavite na globalnoj mreži.

  Pružamo širok spektar usluga:

  - analiza trenutne poslovne situacije kompanije na internetu (analiza efikasnosti trenutnog prisustva na internetu, analiza imidža kompanije, analiza konkurencije); 

  - izrada biznis plana i internet marketing strategije (određivanje ciljnih grupa, osmišljavanje novih i/ili poboljšanje postojećih web kampanja, procjena korisnosti trenutnog web sajta i internet kampanja); 

  - predstavljanje kompanije na internetu : Internet media buying (zakup oglasnog prostora na portalima - banner oglašavanje); E-mail marketing (izrada newsletter-a, mailing grupe); Marketing kroz društvene mreže (Facebook, Twitter, YouTube i dr.); Google marketing (Google Ads).

 • Sponzorstva

  Da biste bili vidljiv sponzor nekome, morate prvo dobro da izgradite svoj imidž i postane prepoznatljivi u javnosti. U tome će vam pomoći naš marketing tim, koji posjeduje znanje i ima iskustvo u pružanju usluga kompanijama da izvuku maksimum iz uloženih sponzorstava.

  Termin ’sponzorstvo’ ušao je na velika vrata svakodnevne medijske komunikacije, a prvenstveno se odnosi na obostranost interesa davaoca i primaoca sredstava.

  Nudimo vam sveobuhvatnu, ali i fleksibilnu uslugu, a sve u zavisnosti od vaših potreba. Ovdje se podrazumijevaju sve usluge počev od inicijalnog istraživanja potencijalnih sponzorstava, strateški razvoj, pa preko pregovora oko zaključenja ugovora, do realizacije prava iz ugovora, menadžmenta eksploatacije, tako da program ispuni vaše zacrtane ciljeve.

 • Vizuelni identitet

  Mi brinemo o vašem vizuelnom i korporativnom identitetu, zahvaljujući prvoklasnim dizajnerima, koji u potpunosti izlaze u susret vašim željama, kao i našim sugestijama u cilju nadogradnje postojećeg ili stvaranje novog identiteta.

  Korporativni identitet je "lice" vaše kompanije koje se prepoznaje jedinstvenim sklopom boja, simbola i tipografije. Ujedno je prvi vizuelni kontakt koji opisuje vas ili vaš proizvod.

  Vrlo je važno da posjedujete unikatan i jedinstven dizajn vašeg vizuelnog/korporativnog identiteta koji će graditi i predstavljati vaše poslovanje u najboljem mogućem svjetlu. U kreiranju vizuelnog (manifestacije, organizacije, kampanje), odnosno korporativnog identiteta (kompanije, preduzeća, firme), treba voditi računa o mnogim elementima koji naizgled djeluju beznačajni, ali se tokom kasnije primjene pokažu izuzetno važnim. Mi smo tu da vam u tome pomognemo.

Using our marketing agency will save you money and will guarantee you reach your target group.

Committed to your product or services, and packing a creative outlook with unlimited possibilities, we achieve impressive results which position you high up on the market. 

Advertising affects virtually every segment of consumers’ lives. Consciously or unconsciously, consumers pattern their buying behaviour after what they see – marketing messages they receive visually from their environment on a daily basis.

Your image is our concern!

Your image is our concern!

Your image is our concern!

1
2
3

During brand formation or the rebranding of your product or service, the focus of our creative process is the fulfillment of your business goals and on getting feedback from the end user. We begin marketing activity with research and analysis to define the strategy that will achieve measurable results.

 

Buying media space
Buying media space efficiently implies getting the best value for your money. Every marketing campaign has a limited budget and our obligation is to get the best deal on the market. To do this, we complete a detailed analysis of the media.

TV advertising
Television is one of the best vehicles for advertising. In order to get your message across in the best way possible, it’s very important to identify your target group and its viewing habits. MAMA International knows all the secrets of TV advertising – big and small – in other words, how to get the most attention for your money.

Print media advertising
This type of advertising is still the first choice for companies. We will help you aim at a specific market through print advertising by placing your ad in the section with the most exposure to your target group.

Web advertising
Awareness of the efficiency and value of advertising on the internet grows every day. Advertising on the web right from the start produces a rising trend line which gets big measurable results and a high cost-benefit ratio. Based on your business profile, MAMA International will design the most appropriate way for you to present yourself on the global network.

Radio advertising
Radio is a good media for advertising if you have a limited budget. Radio ads send messages that have the ability to reach a large number of potential customers for far lower prices than television ads. When placing ads on radio it is particularly important to choose the right broadcast times as well as the right station. We can help you to get your radio message to the widest audience.

Marketing campaign
A marketing campaign isn’t placing a few ads every other day. A marketing campaign requires constant analysis, research, planning, and assessment, using standard as well as alternative methods. We’ll come up with a marketing campaign that will better your brand recognition and will reach all of your target groups.
A marketing campaign is a complete package involving the organization of every detail using all available tools. We analyze the situation (wherever you are), set the goals (wherever you wish), consider your budget, define your target audience, create the messages and shape the campaign identity, and choose the media space. We give you proven, measurable results.

Online marketing
Awareness of the efficiency and value of advertising on the internet grows every day. Advertising on the web right from the start produces a rising trend which gets large measurable results and a high cost-benefit ratio. Based on your business profile, MAMA International will design the best way for you to present yourself on the global network.
We offer a wide range of services:
- analysis of company’s current internet presence (efficiency, image, and competitiveness assessment); 
- design of business plan and internet marketing strategy (determination of target group, designing of new or improved web campaigns, current website and internet campaign assessment); 
- presentation of your company on the internet: buying online ad space (on portals,  including banners); email marketing (direct mail design, mailing lists); marketing through social networks (Facebook, Twitter, YouTube... ); Google marketing (Google Ads).

Sponsorship
To be visible as a  sponsor, you must first carefully build your image and become better known to the public. This is where our marketing team comes in. With our know-how and experience we’ll help you get the most out of invested sponsorships.
The term “sponsorship” has become a big word in media communication and one based on mutual interests between the provider and the receiver of resources.
We offer you comprehensive but also flexible services entirely conditional upon your needs. This includes all services starting from initial research on potential sponsorships, through strategic development, to concluding contract negotiations and running exploitation management such that a program meets your goals.

Visual identity
We worry about your visual and corporate identity thanks to first-class designers who exert every effort to fulfill your wishes and to our suggestions which are aimed at improving an existing identity or at creating a new one.
Corporate identity is your company’s face, recognizable by its distinct set of colors, symbols, and typography. It is also the first visual contact which describes you or your product.
Having a distinctive design for your corporate visual identity is fundamental if you are to build upon it and present your business in the best possible light. In creating a visual (events, organisations, campaigns), or in other words corporate identity (companies, enterprises, firms), it is necessary to bear in mind many factors which may at first seem insignificant but later prove to be extremely important. This is where we come in